Синдикат ЈП ЕТВ

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Правилник о раду - ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

Индекс чланка
Правилник о раду
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
ИЗМЕНА УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА
РАДНО ВРЕМЕ
ОДМОРИ И ОДСУСТВОВАЊА СА РАДА
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА
ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ
НАКНАДА ШТЕТЕ
УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА
ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ
УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА
Све стране

II  ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

Начин заснивања радног односа

Члан 4.
Поред услова предвиђених Законом, лице које заснива радни однос мора да испуњава и посебне услове за рад  предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака.
Радни однос са лицем млађим од 18 година живота може да се заснује само уз писану сагласност родитеља или стараоца, под условима предвиђеним Законом, односно Правилником .
Инвалидна лица заснивају радни однос у складу са Законом.
Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака, са табеларним прегледом послова, доноси послодавац.

Члан 5.
Изабрано лице заснива радни однос закључивањем Уговора о раду са послодавцем, након чега је послодавац дужан да истог пријави организацијама обавезног социјалног осигурања, у складу са Законом.
Уговором о раду прецизира се дан почетка рада, од када запослени остварује права, обавезе и одговорности из радног односа.
Лицима која не поседују захтевану стручну спрему за посао који обављају а стручно су оспособљени за обављање послова на које су распоређени у складу са овим Правилником, умањује се коефицијент до 0,40 и могу бити распоређени на те послове уколико имају минимум 10 година радног искуства.

Уговор о раду

Члан 6.
Радни однос заснива се Уговором о раду.
Уговор о раду закључују запослени и директор, или лице које директор овласти, пре ступања запосленог на рад, у писаном облику.
Уговором о раду се истовремено уређују права, обавезе и одговорности из радног односа.
Уговор о раду може да се закључи на одређено или неодређено време.
У Уговору о раду мора да буде назначено да ли се радни однос заснива на одређено или неодређено време.
Ако послодавац не закључи Уговор о раду у складу са ставом 1. овог члана, сматра се да је запослени засновао радни однос на неодређено време даном ступања на рад.

Члан 7.
Уговор о раду, поред садржине прописане Законом, садржи још и:
-услове и околности под којима запосленом може бити понуђено закључивање Уговора  
о раду под измењеним околностима;
- право на посебне стимулације у случају натпросечних резултата рада;
- услове и околности под којима запосленом може бити умањена зарада услучају
исподпросечних резултат рада или изречене дисциплинске мере.

Радни однос на одређено време

Члан 8.
Радни однос на одређено време може да се заснује:
- кад је привремено повећан обим посла;
- кад треба заменити запосленог који је привремено одсутан (боловање, рад у иностранству, обављање јавне функције, одслужење војног рока, издржавање казне затвора до шест месеци);
- у својству приправника, ради оспособљавања за самостални рад;
- због хитности извршавања одређених послова;
- због отклањања последица проузрокованих вишом силом.
Радни однос на одређено време заснива се Уговором о раду и исти (са или без прекида) не може да траје дуже од 12 месеци.
Отказом Уговора о раду запосленом који је засновао радни однос на одређено време, радни однос престаје даном извршења посла, истеком одређеног рока или даном повратка одсутног запосленог, односно престанком околности које су га проузроковале.
Запослени који је засновао радни однос на одређено време, заснива радни однос на неодређено време ако послодавац не откаже Уговор о раду, а запослени настави да ради 5 радних дана по истеку рока за који је засновао радни однос. У том случају, послодавац је дужан да са запосленим закључи Уговор о раду на неодређено време. Овим Правилником може да буде предвиђено да запослени обавља исте послове за које је засновао радни однос на одређено време или друге послове.
Запослени који је засновао радни однос на одређено време има сва права, обавезе и одговорности као и запослени који је засновао радни однос на неодређено време.

Члан 9.
Запослени у радном односу на одређено време имају предност у запошљавању на том радном месту у случају потребе пријема у радни однос на неодређено време за то радно место, под условима утврђеним Законом, овим Правилником, Уговором о раду и Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака.

Пробни рад

Члан 10.
Уговором о раду, као услов за заснивање радног односа, може да се предвиди пробни рад.
Пробни рад може да траје најдуже 3 месеца за рад на радним местима за која се тражи висока и виша стручна спрема, а за остала радна места пробни рад може да траје најдуже 2 месеца.

Члан 11.
Стручне и друге радне способности запосленог на пробном раду прати и оцењује Комисија коју образује директор, састављена од 3 члана који имају најмање исти степен стручне спреме као и запослени који се налази на пробном раду.
Комисија је дужна да мишљење о резултатима пробног рада у виду извештаја достави директору и запосленом који се налазио на пробном раду. На основу Извештаја послодавац, односно овлашћено лице код послодавца закључују или отказују Уговор о раду.
За време трајања пробног рада запослени и послодавац могу да откажу Уговор о раду. Уколико Уговор отказује послодавац, дужан је да наведе разлоге због којих даје отказ пре истека времена трајања пробног рада, односно своју оцену и мишљење о способности запосленог. У овом случају отказни рок износи 7 дана.

Члан 12.
Одредбе о пробном раду не примењују се код заснивања радног односа са приправницима.

Приправници

Члан 13.
За одређене послове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака, може се засновати радни однос са приправником.
За приправника се мозе примити лице са завршеном високом, вишом или средњом стручном спремом које први пут заснива радни однос, за занимање за које је то лице стекло одређену врсту и степен стручне спреме.

Члан 14.
Заснивање радног односа у својству приправника врши се потписивањем Уговора о раду између приправника и директора којим се, између осталог, утврђује дужина трајања приправничког стажа, да ли се заснива радни однос на одређено или неодређено време, начин обучавања, постојање обавезе полагања приправничког испита и начин полагања, као и статус запосленог после положеног, односно неположеног стручног испита.
Приправнички стаж траје:
- за послове за које се трази висока стручна спрема најдуже 6 месеци;
- за послове за које се тражи виша стручна спрема најдуже 4 месеци;
- за послове за које се тражи средња стручна спрема најдуже 3 месеца.

Члан 15.
Уговором о раду може да се уговори да приправник не полаже стручни испит, ако је у току оспособљавања за самостални рад, по оцени директора или другог овлашћеног лица, стекао потребна знања и способности.
Након истека приправничког стажа, под условом да је у Уговору о раду предвиђена обавеза полагања приправничког испита, приправник полаже испит пред Комисијом од 3 члана, коју сачињавају лица која имају најмање исти степен стручне спреме, одређене врсте занимања, као и приправник.
Најмање 30 дана пре истека приправничког стажа, приправник је дужан да поднесе пријаву за полагање стручног испита. Пријава за полагање стручног испита подноси се комисији која утврђује датум полагања стручног испита.
Именовање Комисије из става 2. овог члана је у надлежности директора.

Члан 16.
На стручном испиту приправник треба да покаже колико је овладао теоретским и практичним знањем потребним за вршење послова за које се оспособљавао.
На основу резултата показаних на испиту, Комисија доноси оцену "задовољио" или "није задовољио".
Приправнику који положи приправнички испит, издаје се Уверење о положеном испиту које потписује председник Комисије у року од 5 дана, од дана када је приправник полагао испит.
Уверење из претходног става садржи: назив послова за које се приправник оспособљавао за самосталан рад, датум када је приправник полагао испит, оцену, име чланова Комисије за полагање испита, степен и врста њихове стручне спреме, као и потпис послодавца.
Приправнику који је засновао радни однос на неодређено време, а није положио стручни испит, престаје радни однос по истеку приправничког стажа.

Члан 17.
Приправник који је засновао радни однос на одређено време, може да након истека приправничког стажа, остане у радном односу, односно да закључи Уговор о раду на неодређено време, под условом да је у току приправничког стажа постизао добре резултате и да је реч о неопходном стручном кадру, о чему одлуку доноси директор, на предлог непосредног руководиоца.

Члан 18.
За време трајања приправничког стажа приправник има права, обавезе и одговорности као и други запослени код послодавца.
Приправник је дужан да се, у току рада код послодавца, у свему придржава одредаба позитивних прописа, овог Правилника, Уговора о раду и других општих аката послодавца.Налазите се на: Архива Правилник о раду