Синдикат ЈП ЕТВ

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Правилник о раду - ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

Индекс чланка
Правилник о раду
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
ИЗМЕНА УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА
РАДНО ВРЕМЕ
ОДМОРИ И ОДСУСТВОВАЊА СА РАДА
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА
ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ
НАКНАДА ШТЕТЕ
УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА
ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ
УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА
Све стране

XI  ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

Члан 72.
Радни однос престаје:
- истеком рока за који је заснован;
- споразумом између запосленог и послодавца;
- отказом Уговора о раду од стране послодавца или запосленог;
- на захтев родитеља или старатеља запосленог млађег од 18 година;
- смрћу запосленог;
- у другим случајевима утврђеним Законом.

Члан 73.
Запосленом може престати радни однос независно од његове воље и воље послодавца, под условима и на начин утврђених Законом.
Радни однос запосленом може да престане на основу писаног споразума послодавца и запосленог, у складу са Законом.
Пре потписивања споразума, послодавац је дужан да писаним путем обавести запосленог да ли има право на исплату било какве новчане накнаде или отпремнине као и да ли остварује новчану накнаду код Националне службе за запошијавање.
Послодавац може да запосленом откаже Уговор о раду под условима и на начин предвиђен Законом.

Члан 74.
Запослени има право да послодавцу откаже уговор о раду.
Запослени је дужан да писаним путем обавести послодавца да жели да му престане радни однос најмање 15 дана пре дана који је запослени навео као дан престанка радног односа.
У случају отказа из става 1. овог члана, због учињене повреде права запосленог од стране послодавца утврђених Законом и овим Правилником или Уговором о раду, запослени има сва права по основу рада, као у случају да му је незаконито престао радни однос.


Члан 75.
Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду ако за то постоје оправдани разлози који се односе на радну способност запосленог, његово понашање и потребе послодавца у складу са Законом, овим Правилником и Уговором о раду.

Члан 76.
Запослени је одговоран послодавцу ако својом кривицом учини следеће повреде радних обавеза односно радне дисциплине:
1.    неоправдани изостанак са посла 2 радна дана узастопно у току календарске године или 7 радних дана са прекидима у последња 3 месеца;
2.    непоштовање одлуке о радном времену (кашњење на рад, излазак са рада пре краја радног времена, злоупотреба одмора у току радног времена) 5 пута у току месеца;
3.    неблаговремено, несавесно и немарно извршавање радних обавеза;
4.    незаконито и неовлашћено располагање средствима рада предузећа;
5.    нецелисходно и неодговомо коришћење средстава рада;
6.    неостваривање предвидених резултата рада из неоправданих разлога у периоду од 3 месеца узастопно;
7.    повреда прописа о безбедности и здрављу на раду, заштити од пожара, експлозије, елементарних непогода и штетног деловања отровних и других опасних материја као и повреде прописа и непредузимање мера ради заштите запослених, средстава рада и животне средине;
8.    некоришћење личних заштитних средстава и опреме,
9.    одавање пословне, службене или друге тајне утврђене законом, општим актом послодавца или Уговором о раду;
10.    злоупотреба права на одсуство због привремене спрецености за рад (боловање );
11.    ометање једног или више запослених у процесу рада којим се изразито отежава извршавање радних обавеза;
12.    фалсификовање новчаних и других докумената;
13.    проузроковање имовинске штете намерно или из грубе непажње;
14.    крађа (отуђивање имовине и средстава за рад, утаја или послуга новцем или хартијама од вредности),
15.    злоупотреба службеног положаја у намери да се за себе или другог прибави имовинска корист;
16.    примање и давање мита у вези са радом;
17.    неизвршење правоснажних судских пресуда;
18.    повреда радне обавезе која представља кривично дело, привредни преступ или прекршај предвиђен законом;
19.    пропуштање радње чиме се омета или онемогућава процес рада или управљања у предузећу;
20.    непридржавање, односно неспроводење одлука донетих од стране органа предузећа;
21.    спречавање унутрашње контроле у извршавању задатака;
22.    пропуштање запосленог да најкасније у року 24 часа пријави штету која је наступила за послодавца;
23.    одбијање извршења послова или радних налога директора или других руководилаца
24.    долазак на рад у алкохолисаном стању, опијање у току рада или коришћење опојних средстава, изазивање нереда или учествовање у тучи у предузећу или на службеном путу;
25.    давање нетачних података (довођење у заблуду), ако је то било од битног утицаја на доношење одлуке у предузећу,
26.    недостављање исправа и података на захтев овлашћених органа и организација;
27.    прикривање или уништавање пословне документације у циљу прикривања чињеничног стања;
28.    закључивање неповољних уговора на штету предузећа;
29.    намерно подношење фиктивних обрачуна, рачуна и неистинитих извештаја;
30.    самовољно прекидање рада од стране запосленог;
31.    непоштовања одредбе о забрани конкуренције.
Поред повреда радних обавеза из става 1. овог члана, Уговором о раду могу се утврдити и друге повреде радне обавезе у зависности од описа и врсте посла који запослени обавља.
До сазнања чињеница које су основ за давање отказа послодавац може доћи непосредно (па и тестова на присуство алкохола и других опојних средстава) или на основу обавештења од другог запосленог (непосредног руководиоца или других запослених) и то у писаној форми (изјава, службена белешка, документ).
Послодавац формира посебну Комисију ради утврђивања чињеница из предходног става и прикупљања доказа.
Терет доказивања је на страни послодавца уз вредновање олакшавајућих и отежавајућих околности.
Отказ уговора о раду послодавац може дати запосленом у року од 3 месеца од дана сазнања за чињенице које су основ за давање отказа односно у року од 6 месеци од дана наступања чињеница које су основ за давање отказа.

Члан 77.
Пре отказа уговора о раду послодавац је дужан да запосленог упозори на постојање разлога за отказ, ако се ради о отказу који се односи на радне способности запосленог и понашање запосленог.
Упозорење се доставља у писаном облику:
-    запосленом - да се изјасни у року од 7 радних дана о наводима из упозорења;
-    синдикату, ако исти постоји код послодавца, чији је члан запослени - у року од 5 радних дана ради давања мишљења.
Упозорење садржи: основ за давање отказа, чињенице и доказе који указују на постојање разлога за отказ, и рок у коме запослени треба да се изјасни о наводима из упозорења.
Ако постоје олакшавајуће околности, послодавац може запосленом да достави упозорење у којем га обавештава да ће му дати отказ без новог упозорења ако поново учини исту повреду радне обавезе.

Члан 78.
Послодавац може запосленом за повреду радне обавезе или непоштовања радне дисциплине да изрекне меру привременог удаљења са рада без накнаде зараде у трајању од једног до три радна дана и то у случају постојања олакшавајућих околности или ако повреда радне обавезе односно радне дисциплине није такве природе да запосленом треба да престане радни однос.

Члан 79.
Решење о отказу Уговора о раду обавезно садржи: основ за давање отказа, образложење и поуку о правном леку.
Решење се доставља лично (у просторијама послодавца) или на последњу пријављену адресу пребивалишта или боравишта запосленог .
Ако не може да се изврши лична достава, сачињава се службена белешка о немогућности личне доставе и Решење се објављује на огласној табли послодавца. По истеку 8 дана од дана објављивања Решење се сматра достављеним.
Запосленом радни однос престаје даном достављања Решења, ако Законом није одређен други рок.

Члан 80.
У случају да послодавац отказује Уговор о раду због неостваривања резултата рада и неспособности за рад, послодавац је у обавези да на поуздан и објективан начин утврди те чињенице.
Члан 84.
Запослени коме је радни однос престао због неостваривања резултата рада односно неспособности за рад има право на отказни рок од 5 дана.
Рок се рачуна од дана достављања Решења о отказу уговора о раду.
Запослени и послодавац могу да се споразумеју да му радни однос престане пре истека отказног рока, у писаном облику.

Члан 81.
Запослени коме је уговор о раду отказан због неостваривања резултата рада, односно који нема потребна знања и способности, има право на исплату новчане накнаде и то:
-    у висини 1 зараде - до 5 године непрекидног рада код послодавца;
-    у висини 2 зараде - од 5 до 10 година непрекидног рада код послодавца;
-    у висини 3 зараде - од 10 до 20 година непрекидног рада код послодавца;
-    у висини 4 зараде - преко 20 година непрекидног рада код послодавца.

Члан 82.
Уговор о раду послодавац може да откаже запосленом ако се утврди да запослени неоправдано користи боловање или га злоупотребљава.
Послодавац подноси захтев надлежном здравственом органу ради утврђивања здравствене способности запосленог и то лекару појединцу или лекарској комисији у зависности од тога ко је оценио привремену спреченост за рад запосленог.
Ако се запослени не одазове позиву надлежног здравственог органа из неоправданих разлога, ради поновног оцењивања његове здравствене способности, послодавац му обуставља исплату накнаде зараде.
У случају да надлежни здравствени орган утврди да нису постојали медицински разлози за боловање, постодавац може отказати Уговор о раду.

Члан 83.
Ако запослени сматра да извршење одређеног радног налога није у складу са постовима утврђеним Уговором о раду има право да тражи од послодавца писани налог пре извршења наложеног посла.
Уколико послодавац не поступи на овај начин радник може да одбије да изврши радни налог и због тога не може трпети никакве последице нити му се може због тога ограничити нити ускратити ни једно право из Закона, овог Правилника и Уговора о раду.Налазите се на: Архива Правилник о раду