Синдикат ЈП ЕТВ

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Правилник о раду - ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ

Индекс чланка
Правилник о раду
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
ИЗМЕНА УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА
РАДНО ВРЕМЕ
ОДМОРИ И ОДСУСТВОВАЊА СА РАДА
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА
ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ
НАКНАДА ШТЕТЕ
УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА
ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ
УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА
Све стране

XII  ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 84.
Када послодавац намерава да откаже уговор о раду за више од 10% укупног броја запостених у току календарске године због технолошких, економских или организационих промена, односно ако престане потреба за обављањем одређених послова, дужан је да донесе Програм решавања вишка запослених.

Члан 85.
Послодавац је дужан да за предлог Програма решавања вишка запослених прибави мишљење синдиката.
Синдикат је дужан да тражено мишљење из претходног става овог члана достави у року од 15 дана од дана достављања предлога Програма.
Послодавац је дужан да узме у обзир мишљење и предлоге синдиката и да га обавести о свом ставу у року који не може бити дужи од 8 дана.

Члан 86.
Предлог Програма решавања вишка запослених мора да садржи:
-    разлоге престанка потребе за радом запослених (технолошке, организационе или економске промене);
-    број, квалификациону структуру, године старости и стаж осигурања запослених који су вишак и постове који обављају;
-    критеријуме за утврђивање вишка запослених;
-    мере за запошљавање: премештај на друге послове, рад код другог послодавца, преквалификација или доквалификација, непуно радно време, али не краће од половине пуног радног времена и друге мере;
-    средства за решавање социјално-економског положаја вишка запослених;
-    рок у коме ће бити отказан Уговор о раду;
-    споразум између послодавца и запослених о регулисању права и обавеза из радног односа.

Члан 87.
Изузетно, запосленом који има више од 30 година укупног радног стажа, инвалиду рада и самохраном родитељу не може да престане радни однос услед технолошких, економских или организационих промена, осим уз писану сагласност запосленог.

Члан 88.
Запосленом не може престати радни однос у смислу члана овог Уговора пре него што престане радни однос запосленима на одређено време или лицима ангажованим на други начин, који раде на истим или сличним постовима, као и у случају када постоји потреба за пријемом радника на послове за које се тражи нижа стручна спрема, а запослени је сагласан да буде премештен на такве послове.

Члан 89.
Критеријуми за утврђивање вишка запослених су:
1.    резултати рада запосленог;
2.    стручна спрема запосленог;
3.    радни стаж запосленог код постодавца;
4.    укупан радни стаж запосленог;
5.    број деце запосленог на школовању;
6.    остварени месечни приход по члану домаћинства запосленог.
Критеријуми из претходног става примењују се по наведеном редоследу по принципу искључивости тако да утврђивање запостеног који чини вишак по претходном критеријуму исктјучује примену наредних критеријума, на следећи начин:
-    Резултати рада запостеног утврђују се према оствареном учинку у периоду од годину дана пре усвајања програма о решавању вишка запослених. Резултате рада на радним местима где нису утврђени нормативи рада, утврђује Комисија коју именује послодавац;
-    Стручна спрема запосленог утврђује се на основу увида у документацију коју издаје кадровска служба предузећа, а предност има запослени са вишим степеном стручне спреме, а у оквиру истог степена стручне спреме поседује врсту стручне спреме (смер, занимање) која одговара односно више одговара захтевима послова које обавља;
-    Дужина радног стажа запосленог код послодавца утврђује се на основу увида у документацију коју издаје кадровска служба, а предност има запослени са дужим радним стажом код послодавца;
-    Дужина укупног радног стажа запосленог утврђује се увидом у радну књижицу запосленог, а предност има запослени са дужим ефективним радним стажом;
-    Број деце запосленог на школовању утврђује се изводом из матичне књиге рођених и потврдом школе коју дете похађа, а предност има запослени са више деце на школовању;
- Остварени месечни приход по члану домаћинства запосленог утврђује се тако што се приходи по основу зараде и других примања запосленог и чланова заједничког домаћинства у последњој календарској години поделе са укупним бројем чланова заједничког домаћинства, а предност има запослени са мањим приходом по члану домаћинства.

Члан 90.
У случају отказа Уговора о раду у смислу члана 179. тачка 9. Закона, послодавац је дужан да исплати запосленом отпремнину која је утврђена чланом 158. Закона.Налазите се на: Архива Правилник о раду