Синдикат ЈП ЕТВ

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Правилник о раду - ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ

Индекс чланка
Правилник о раду
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
ИЗМЕНА УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА
РАДНО ВРЕМЕ
ОДМОРИ И ОДСУСТВОВАЊА СА РАДА
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА
ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ
НАКНАДА ШТЕТЕ
УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА
ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ
УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА
Све стране

XIV  ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 96.
Послодавац је обавезан да омогући овлашћеном синдикалном представнику или представнику органа синдиката ван предузећа, да по захтеву запосленог за заштиту права, изврши увид у примену овог Правилника и остваривања права запосленог, под условом да захтев запосленог није решен по поступку пред органима предузећа.

Члан 97.
Запосленом се у писаном облику доставља свако решење и други акти о остваривању појединачних права, обавеза и одговомости са образложењем и поуком о правном леку.
Достављање из става 1. овог члана врши се непосредно личним уручивањем уз потпис запосленог.
Ако запослени одбије да прими акт достављача то на самом акту мора констатовати.
Неуручени акт се истиче на огласну таблу послодавца и истеком рока од 8 дана од дана истицања сматра се даје достава уредно извршена.
У случају одсуства запосленог са рада, достава акта врши се путем поште адресирано на последњу пријављену адресу запосленог уз доставницу.
Уколико запослени одбије да прими достављени акт путем поште или му поштар не изврши непосредно уручење, поступиће се у складу са ставом 4. овог члана.


Налазите се на: Архива Правилник о раду