Синдикат ЈП ЕТВ

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Правилник о раду - ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК

Индекс чланка
Правилник о раду
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
ИЗМЕНА УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА
РАДНО ВРЕМЕ
ОДМОРИ И ОДСУСТВОВАЊА СА РАДА
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА
ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ
НАКНАДА ШТЕТЕ
УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА
ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ
УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА
Све стране

XVI  ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК

Члан 98.
Начин организовања и спроводења штрајка врши се у складу са Законом о штрајку и овим Правилником.

Члан 99.
Минимум процеса рада за време трајања штрајка утврђује се на основу Закона о штрајку, и овим Правилником. Минимум процеса рада подразумева да је 30% радника од укупног броја запослених у предузећу дужна да за време штрајка обавља своје обавезе и да не могу прекидати свој рад у складу са законом и овим Правилником.
0 структури и профилу запослених који су обавезни да у минимуму процеса рада из става 1. овог члана извршавају своје обавезе за време трајања штрајка одлучује послодавац.
Чланови штрајкачког одбора се не могу укључити у извршавање минимума процеса рада, осим уколико се исти не налазе на битним и кључним радним местима.
Послодавац је дужан да у писаним облику обавести синдикат о запосленим лицима која су дужна да извршавају своје обавезе у складу са ставом 1. и ставом 2. овог члана, с тим да период достављања обавештења не сме бити дужи од 5 дана од дана покретања поступка за штрајк - најаве штрајка.

Члан 100.
Уколико се штрајк спроводи у складу са одредбама Закона о штрајку и овог Правилника, запослени не може сносити последице због учешћа у штрајку.Налазите се на: Архива Правилник о раду