Синдикат ЈП ЕТВ

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Правилник о раду - РАДНО ВРЕМЕ

Индекс чланка
Правилник о раду
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
ИЗМЕНА УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА
РАДНО ВРЕМЕ
ОДМОРИ И ОДСУСТВОВАЊА СА РАДА
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА
ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ
НАКНАДА ШТЕТЕ
УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА
ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ
УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА
Све стране

IV  РАДНО ВРЕМЕ

Пуно радно време

Члан 20.
Радно време износи, по правилу, 40 часова недељно, у складу са Законом.
Запосленом млађем од 18 година живота пуно радно време износи 35 часова недељно.
Радни дан траје 8 часова, а радна недеља траје 5 радних дана.

Члан 21.
Ако се код послодавца рад на појединим пословима обавља у сменама, ноћу, или ако то природа посла или организација рада захтева, послодавац може радну недељу организовати и на други начин, у складу са одлуком коју доноси директор.
Послодавац је дужан да обавести запосленог о распореду и промени радног времена, најмање седам дана пре почетка рада.

Непуно радно време

Члан 22.
Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака могу се утврдити поједини послови на којима се рад организује у трајању краћем од пуног радног времена (непуно радно време), уколико због организације рада, карактера и обима послова, не постоји потреба да се ради пуно радно време.
Запослени који је засновао радни однос са непуним радним временом, може за преостали део радног времена да заснује радни однос код другог послодавца и на тај начин оствари пуно радно време.

Скраћено радно време

Члан 23.
Запосленом који ради на нарочито тешким, напомим и за здравље штетним пословима, на којима и поред примене одговарајућих мера заштите на раду, средстава и опреме личне заштите, постоји повећано штетно дејство на здравље запослених, скраћује се пуно радно време сразмерно штетном дејству услова рада на здравље и радну способност запосленог, а највише 10 часова недељно.
Увођењу скраћеног радног времена за одређене послове, предходи обавезна стручна анализа сачињена од стране овласћене организације, у складу са Законом.
Послови из става 1. овог члана утврдују се Правилником о заштити на раду код послодавца.
Скраћено радно време у погледу остваривања права запослених сматра се пуним радним временом.

Рад дужи од пуног радног времена (прековремени рад)

Члан 24.
Запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена у случају висе силе, изненадног повећања обима посла и у другим стучајевима када је неопходно да се у одређеном року заврши посао чије се трајање није могло предвидети, а чије би прекидање нанело знатну материјалну штету, на захтев и по налогу послодавца.
Рад дужи од пуног радног времена не може да траје дуже од осам часова недељно, нити дуже од четири часа дневно, по запосленом.
Труднице и запослени млађи од 18 година, не могу радити дуже од пуног радног времена као и запослени коме би, по налазу надлежног органа за оцену здравствене способности, такав рад могао да погорша здравствено стање.
Запослени родитељ са дететом до 3 године живота, самохрани родитељ са дететом предшколског узраста или са дететом које је тежак инвалид и запослени који има дете са психофизичким сметњама у развоју могу радити дуже од пуног радног времена само на основу њихове писмене сагласности.

Члан 25.
Послодавац доноси Одлуку о прековременом раду у складу са својим овташћењима, ако Законом није другачије одређено.
За прековремени рад послодавац доноси Решење и уручује га запосленом, најкасније 24 часа пре увођења прековременог рада.
Запослени може да ради прековремено непрекидно најдуже до 30 радних дана.

Прерасподела радног времена

Члан 26.
Када то организација посла, природа делатности, боље и рационатније коришћење средстава рада, извршење одређених постова у утврђеним роковима и други разлози захтевају, пуно радно време може да се прерасподели тако да у одређеном временском периоду радно време траје дуже од 8 часова дневно, а у одређеном временском периоду краће, с тим да у току календарске године у просеку не буде дуже од пуног радног времена.
У случају прерасподеле радног времена, радно време у току недеље не може да буде дуже од 60 часова.
Прерасподела радног времена врши се тако да укупно радно време запосленог у периоду од шест месеци у току календарске године у просеку не буде дуже од пуног радног времена.

Забрањена је прерасподела радног времена запосленима млађим од 18 година
живота.
Запосленима који раде скраћено радно време у смислу Закона и овог Правилника, запосленој жени за време трудноће и родитељу са дететом млађим од 3 године живота или дететом са тежим степеном психофизичке ометености може се извршити прерасподела радног времена само уз писану сагласност запосленог.

Члан 27.
Одлуку о прерасподели радног времена доноси директор или од њега овлашћени запослени, у складу са Законом.
О прерасподели радног времена послодавац је дужан да информише запослене и да достави решење сваком запосленом појединачно, како би запослени могли да остваре своја права по овом основу.
Послодавац је дужан да о извршеној прерасподели радног времена води посебну евиденцију.
Прерасподела радног времена се не сматра прековременим радом.

Ноћни рад

Члан 28.
Рад који се обавља у времену од 22.00х до 06.00х наредног дана, сматра се радом ноћу.
Ако је рад организован у сменама, мора да се обезбеди измена смена, тако да запослени не ради непрекидно више од једне радне недеље ноћу.
Запослени може да ради ноћу дуже од једне радне недеље само уз његову писану сагласност, али не дуже од 15 радних дана у току месеца.Налазите се на: Архива Правилник о раду