Синдикат ЈП ЕТВ

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Правилник о раду - СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Индекс чланка
Правилник о раду
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
ИЗМЕНА УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА
РАДНО ВРЕМЕ
ОДМОРИ И ОДСУСТВОВАЊА СА РАДА
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА
ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ
НАКНАДА ШТЕТЕ
УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА
ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ
УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА
Све стране

VI  СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 39.
Послодавац може у складу са променом Закона и других прописа, техничко-технолошким унапређењима или потребама процеса рада, обезбедити материјалне и друге услове за стручно оспособљавање и усавршавање запослених.
Запослени су дужни да се у току рада усавршавају и оспособљавају у складу са потребама процеса рада и обавезама послодавца.

Члан 40.
Послодавац може упутити запосленог на разне видове образовања уз рад у зависности од процеса и потреба процеса рада својом одлуком, и то:
-    стручно оспособљавање кроз полагање и припрему за полагање стручних испита;
-    стручно усавршавање путем учешћа на курсевима, семинарима и симпозијумима;
-    упућивање запослених на стручно усавршавање путем специјалистичких студија, практичног рада или другог стицања практичних знања на факултетима, институтима и сличним установама;
- похађањем студија ради стицања ВИ или ВИИ степена стручне спреме оне врсте занимања, која је неопходна за обавтјање појединих послова код послодавца.


Члан 41.
Послодавац може усвојити посебан Програм стручног оспособљавања и усавршавања запослених и именовати Комисију за проверу стручних способности запослених.

Члан 42.
Међусобна права и обавеза запослених и послодавца поводом стручног оспособљавања уређују се посебним уговором.
Запослени је дужан да послодавцу накнади све трошкове уплаћене на име образовања на које је упућен, ако започето образовање не заврши у уговореном року.Налазите се на: Архива Правилник о раду