Синдикат ЈП ЕТВ

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Правилник о раду - БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Индекс чланка
Правилник о раду
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
ИЗМЕНА УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА
РАДНО ВРЕМЕ
ОДМОРИ И ОДСУСТВОВАЊА СА РАДА
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА
ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ
НАКНАДА ШТЕТЕ
УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА
ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ
УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА
Све стране

VII   БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 43.
Запослени има право и дужност да буде упознат са опасностима на раду, са заштитним средствима и мерама за отклањање опасности, као и са правима и дужностима у вези са безбедношћу и заштитом здравља на раду.
Послодавац је дужан да обезбеди потребне услове за заштиту и безбедност здравља на раду у складу са Законом и прописаним мерама и нормативима, а запослени је дужан да се придржава мера ради заштите свог живота и здравља, као и живота и здравља осталих људи.

Члан 44.
Запослени је дужан да пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства за рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду, и да у случају уочених недостатака извести послодавца или друго овлашћено лице.
При напуштању радног места запослени је дужан да радно место и средства за рад остави у стању да не угрожавају друге запослене.

Члан 45.
Заштита запослених на раду ближе се уређује Правилником о безбедности и заштити здравља на раду.
Послодавац је дужан да донесе акт о процени ризика за свако радно место и да утврди начин и мере за смањење и отклањање ризика у облику којим се спречава повреда на раду, оштећење здравља или обољење запосленог.

Члан 46.
Запослени има право да одбије да ради ако му објективно прети непосредна опасност по живот и здравље, због тога што нису спроведене прописане мере затите и безбедности здравља на раду.
Запослени не може да ради прековремено, односно ноћу, ако би по налазу надлежног здравственог органа за оцену радне способности, у смислу прописа о здравственом осигурању, такав рад могао да погорша његово здравствено стање.
Запослени са здравственим сметњама, утврђеним од стране надлежног здравственог органа, не може да обавља послове који могу да изазову погоршање његовог здравственог стања или последице опасне по његову околину.
На пословима на којима постоји повећана опасност од повређивања, професионалних или других обољења, може да ради само запослени који поред посебних услова утврђених Правилником о систематизацији послова и радних задатака испуњавају и услове за рад у погледу здравственог стања и психофизичких способности у складу са законом.


Члан 47.
Послодавац је обавезан да осигура запослене код одговарајуће организације осигурања.
Посебно осигурање се врши од следећих ризичних случајева:
- за случај смрти запосленог услед несрећеног случаја;
- за случај наступања инвалидности услед несрећног случаја.
Осигурање се врши применом општих услова за осигурање лица од последица несрећеног случаја и у висини које утврдује послодавац.Налазите се на: Архива Правилник о раду