Синдикат ЈП ЕТВ

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Правилник о раду - ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА

Индекс чланка
Правилник о раду
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
ИЗМЕНА УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА
РАДНО ВРЕМЕ
ОДМОРИ И ОДСУСТВОВАЊА СА РАДА
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА
ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ
НАКНАДА ШТЕТЕ
УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА
ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ
УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА
Све стране

VII   ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА

Зарада

Члан 48.
Запослени има право на одговарајућу зараду која се утврђује у складу са Законом, овим Правилником и Уговором о раду.
Зараду у смислу става 1. овог члана чини: зарада за обављени рад и време проведено на раду, зарада по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси и сл.) и друга примања по основу радног односа у складу са овим Правилником и Уговором о раду.
Зарада се запосленом исплаћује најкасније до 25-ог у текућем месецу за претходни месец а најмање једанпут месечно.
Зарада запосленом се исплаћује у готовом новцу.
Послодавац је дужан да запосленом, приликом сваке исплате, достави обрачун зараде или накнаде зараде.

Члан 49.
Зарада која се остварује за обављени рад и време проведено на раду утврђује се на основу:
-    основне зараде;
-    дела зараде за радни учинак;
-    увећане зараде.

Члан 50.
Основна зарада утврђује се на основу елемената за одређивање зараде, односно цене рада и утврђеног коефицијента за поједине послове, као и времена проведеног на раду, у складу са овим Правилником.

Члан 51.
Радни учинак се одређује на основу квалитета и обима обављеног посла и односа запосленог према радним обавезама.
Сматра се да је запослени остварио већи радни учинак ако:
-    оствари значајно већи обим радних задатака од планираних;
-    обави послове изнад стандардног квалитета;
-    обави послове пре рока;
-    оствари повољније резултате од стандардних и
-    у обављању послова оствари значајне уштеде у материјалним трошковима.
Послодавац може, на предлог непосредног руководиоца, признати већи радни учинак запосленом до 20% основне цене рада, месечно.
Сматра се да је запослени остварио мањи радни учинак ако:
-    током месеца оствари мањи обим послова од планираних;
-    поверене послове не обави квалитетно, односно ако их обави са квалитетом који је испод стандардног за ту врсту послова код послодавца;
-    део послова не обави у року и
-    премашује планиране стандарде и нормативе трошкова.
Послодавац може, на предлог непосредног руководиоца, утврдити мањи радни учинак запосленом до 20% основне цене рада, месечно.

Члан 52.
Увећана зарада запосленом припада за руковођење, за рад на дан празника који је нерадан дан, за рад ноћу и рад по сменама, за прековремени рад и минули рад.

Члан 53.
Цена рада за најједноставнији рад, за пуно радно време и стандардни учинак утврђује се полазећи од основне цене рада која се утврђује у износу од 9.980,00 динара.
Цена рада се може усклађивати Анексом овог Правилника на основу података, статистике и остварених резултата.

Члан 54.
Зарада за пуно радно време и стандардни учинак утврђује се множењем цене рада за најједноставнији рад и коефицијента сложености посла који запослени обавља на радном месту.
Висина коефицијента, за сваки појединачни посао у оквиру групе послова (појединачно радно место) утврђује се Уговором о раду.   

Члан 55.
Коефицијенти сложености по групама послова су дати у Каталогу занимања који је саставни део овог Правилника.

Увећана зарада

Члан 56.
Запослени има право на увећану зараду и то за:

1) за рад на дан празника који је нерадни дан - 110% од основице;
2) за рад ноћу и рад у сменама, ако такав рад није вреднован при утврђивању основне зараде - 26% од основице;
3) за прековремени рад - 26% од основице;
4) по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу - 0,4% од основице.
Ако су се истовремено стекли услови по више основа утврђених у ставу 1. овог члана, проценат увећане зараде не може бити нижи од збира процената по сваком од основа увећања.

Члан 57.
Запослени има право на увећану зараду за послове руковођења групом, службом, одељењем или одсеком и то: за руковођење групом 5%, одељењем или службом 7% и одсеком 10%.
Запослени има право на увећану зараду за време проведено у радном односу (минули рад) за 0,4% за сваку пуну годину рада остварену у радном односу.

Накнада зараде

Члан 58.
Запослени има право на накнаду у висини просечне зараде за 3 месеца која претходе заради:
-    за време одсуствовања са рада због привремене неспособности за рад до 30 дана, ако је она проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу;
-    у случају давања крви, ткива и других делова тела;
-    за време одсуствовања са рада на дан државног празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивање на позив државног органа.
Послодавац има право на рефундацију исплаћене накнаде зараде из претходног става у случају одсуствовања запосленог са рада због војне вежбе или одазивање на позив државног органа, од органа на чији се позив запослени одазвао, ако законом није другачије одређено.

Члан 59.
Запослени има право на накнаду зараде у складу са чланом 115. Закона о раду.

Друга примања

Члан 60.
Послодавац је дужан да запосленима исплаћује и:
1. регрес за коришћење годишњег одмора у висини минималне зараде по запосленом у Р. Србији према последњем објављеном податку Републичког органа.
2.    отпремнину, при престанку радног односа запосленог ради остваривања права на
пензију или због престанка радног односа због губитка радне способности, у висини
троструке зараде у Републици за месец који претходи месецу у коме се
исплаћује отпремнина.
Отпремнина се исплаћује даном престанка радног односа, или чим се стекну материјални услови за исплату, с тим да овај период не може бити дужи од 30 дана од дана престанка радног односа.
3.    накнаду штете због повреда на раду или професионалног обољења, на начин и у висини утврђеној правилником код послодавца
4.    помоћ породици односно запосленом у случају смрти запосленог, односно брачног
друга, родитеља или старатеља запосленог и деце или усвојеника запосленог, у висини
трошкова погребних услуга према приложеном рачуну, али у износу не већем од
неопорезованог дела.

Члан 61.
Послодавац може да одобри средстава за куповину новогодишњих пакетића деци, до 10 година живота, запослених радника и поклона запосленим женама за 8. март према одлуци директора.

Накнада трошкова

Члан 62.
Запослени има право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада и за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, и то:
1.    Трошкове превоза у јавном саобраћају ради одласка на рад и повратка са рада, у висини 100% месечне превозне карте у јавном саобраћају. Ова накнада обезбеђује се запосленом у готовини или претплатном превозном картом, а начин исплате на име трошкова превоза утврђује се на основу изјаве запосленог;
2.    Трошкове дневница за службено путовање у земљи у висини неопорезивог износа.
3.    Трошкове дневница за стужбено путовање у иностранство, под условима и на начин утврђеним посебним прописима
4.    За исхрану у току рада у висини од 10% од просечне зараде у РепублициПриступница Синдикат ЈП ЕТВ

Преузмите приступницу

Приступница - каса узајамне помоћи Синдиката ЈП ЕТВ

Преузмите приступницу

Налазите се на: Архива Правилник о раду