Синдикат ЈП ЕТВ

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Правилник о раду - ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ

Индекс чланка
Правилник о раду
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
ИЗМЕНА УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА
РАДНО ВРЕМЕ
ОДМОРИ И ОДСУСТВОВАЊА СА РАДА
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА
ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ
НАКНАДА ШТЕТЕ
УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА
ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ
УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА
Све стране

VIII  ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ

Члан 63.
Уговором о раду могу се утврдити послови које запослени не може да ради у своје име и за свој рачун, као и у име и за рачун другог правног ити физичког лица, без сагласности послодавца (у даљем тексту: забрана конкуренције).
Забрана конкуренције може се утврдити само ако постоје услови да запослени радом код послодавца стекне нова, посебно важна технолошка знања, широк круг пословних партнера или да дође до сазнања важних пословних информација и тајни.
У случају кршења забране конкуренције лице које је извршило кршење забране, дужно је да послодавцу изврши накнаду штете под условима утврђеним Уговором о раду.
Забрана конкуренције не важи ако послодавац запосленом откаже Уговор о раду, а за то није имао оправдан разлог у смислу одредаба Закона.Налазите се на: Архива Правилник о раду